Natomiast człowiek jest wśród ssaków wyjątkiem – żyje stosunko­wo długo; koncentracja kwasu moczowego we krwi ludzkiej jest najwyższa spośród ssaków. (I prawdopodobnie dlatego człowiek jako jedyny przedstawiciel gromady ssaków cierpi na podagrę…). B. Ames zauważył też, że wśród naczelnych istnieje wyraźna współ­zależność między długością życia a koncentracją kwasu moczowego we krwi.Skoro tak jest, to w […]

Jeśli idzie o ten aspekt działania kwasu moczowego, B. Ames go­tów jest pójść w szranki z każdym, kto będzie odmiennego zdania. Swoje przekonania opiera on na wynikach doświadczeń laborato­ryjnych i na obserwacji zwierząt. Zauważył mianowicie, że starze­nie się czerwonych ciałek krwi następuje znacznie wolniej w obec­ności nasyconego roztworu kwasu moczowego niż w stanie normal­nym. Zauważył też, […]

Nawet tak niezbędny organizmowi proces, jak transport tlenu przez krew, powoduje po­jawienie się dużej ilości wolnych rodników. 750 gramów hemoglo­biny produkuje dziennie 20 gramów utlenionych cząsteczek, z któ­rych rodzą się wolne rodniki. Jak już wspominałem, istnieje w komórce wiele systemów mają­cych na celu zapobieganie błędom, względnie mających błędy te na­prawić. Niemniej ochrona ta nie zawsze jest […]

Błę­dem bowiem dotknięte zostają te wszystkie substancje komórkowe, w których znajduje się składnik będący wynikiem błędu początko­wego w kodzie genetycznym. Kończy się to najczęściej zdegenero- waniem komórki.Jakie są przyczyny powstawania tych błędów? Wielu autorów wy­raża przekonanie, że przyczynę tę stanowi obecność wolnych rod­ników, bądź pochodzących z niektórych reakcji przemiany materii, bądź też pojawiających się w […]

Zanim jednak spróbuję wyjaśnić, na czym zdaniem Amesa pole­gać ma przedłużające życie ludzkie działanie kwasu moczowego, pozwolę sobie przypomnieć, że wśród wszystkich teorii wyjaśniają­cych proces starzenia się organizmów żyjących (pisałem o tym kil­kakrotnie) powszechnie przyjęta przez świat nauki jest hipoteza biologów amerykańskich Leslie Orgela i Roya Walforda. O hipote­zie tej będzie szerzej mowa w jednym […]

Kwas moczowy jest także jed­nym z produktów końcowych przemiany związków azotowych w or­ganizmach zwierzęcych i stanowi ok. 90 proc. całkowitego azotu w wydalinach. W stanach patologicznych kwas moczowy krystalizuje się w postaci cienkich igiełek we krwi i osiada w tkance łącznej, przede wszystkim stawach, i jest przyczyną choroby nader nieprzy­jemnej, dobrze znanej naszym pradziadom, podagry […]

Znany on jest ze swo­ich nader pożytecznych doświadczeń, polegających na wyselekcjo­nowaniu specjalnych mikrobów, które służą do wykrywania właści­wości onkogennych różnych substancji obecnych w otoczeniu czło­wieka. Metoda ta daje widać jakieś rezultaty, skoro nazwisko tego naukowca znane jest od dawna w świecie mikrobiologów. Otóż Bruce Ames w ogłoszonej pod koniec 1983 r. pracy stwier­dził, że kwas moczowy […]

Nie tylko obniża temperaturę ciała, zwalnia działanie serca i przemianę mate­rii, ale chroni również organizm zwierzęcy przed osłabieniem spo­wodowanym długotrwałym snem. Ale to nie wszystko. Substancja ta uodparnia zwierzęta będące w stanie hibernacji przeciwko zaraz­kom chorobotwórczym oraz – uwaga! – pozwala dobrze znieść na­wet duże dawki promieniowania radioaktywnego. HIT podobno zwiększa też odporność na choroby […]

Pauling wielokrotnie wyrażał opinię, że nie tylko przedłuża ona życie (za chwilę wyjaśnię przypuszczalny mechanizm tego działania), ale także ma właściwości antynowo- tworowe, co również zostało przez naukę potwierdzone i o czym była mowa. Sam Pauling zażywa dziennie kilka gramów (!) witami­ny C. A liczy sobie dzisiaj grubo ponad osiemdziesiąt lat i jest, jak twierdzą […]

Niestety, nie przeprowadzono takich badań na człowieku, aczkolwiek np. pustelnicy nie żyją jak się wydaje dłużej, mimo że jedzą bardzo mało. Ale jak powiadam, marzenia o przedłużeniu życia nie przeminę­ły. Od czasu do czasu pojawiają się wieści o jakichś cudownych le­karstwach, tabletkach, wywarach, a nawet eliksirach, których sku­teczność początkowo gwałtownie się reklamuje, aby później dać upust […]