PRZYPADKI I DOWODY

Nie sądzę, aby przykłady cytowane przez autora były naciągane, zresztą wszystkie były przecież przedmiotem doniesień naukowych. Przypadki te dowodzą, że w wielu wypadkach chorobowych uzna­nych za nieuleczalne stosowanie tego leku przyniosło wyniki wprost niezwykłe. Dotyczy to w pierwszym rzędzie chorych cierpiących na stwardnienie rozsiane – straszliwe, ciągnące się przez lata schorze­nie, stopniowo uniemożliwiające czynne życie. […]

LECZENIE SZEREGU CHORÓB

W wydanej u nas w 1984 r. przez PIW pasjonującej i świetnie napisanej książce dwóch Anglików: Guy Lyona Playfaira i Scotta Hilla Cykle Nieba przeczytać można taką opinię:„Profesor Włodzimierz Sedlak z Katolickiego Uniwersytetu Lu­belskiego jako jeden z pierwszych stworzył wszechstronny model ciała bioplazmatycznego, które jest według niego podstawowym podłożem procesów chemicznych i elektronicznych, a także […]

POTRZEBNE ŚRODOWISKU NAUKOWEMU

Julian Aleksandrowicz z pasją przeciwstawia się, jeśli już nie zmowie milczenia, to przecież wyraźnej obojętności świata nauki wobec poglądów autora Bioelektroniki. Jest ta obojętność o tyle dziwna, że nie neguje się przecież dzisiaj wpływu pola magnetycz­nego czy w ogóle rytmów kosmosu na zjawiska zachodzące w ży­wych organizmach. A przecież są to procesy o tym samym […]

MEDYCYNA DZIŚ I JUTRO

Prof. Aleksandrowicz pisze, że dzieło Se- dlaka powinno być „ujmowane jako protest światłego człowieka przeciw przestarzałym formom myślenia ludzi nauki”. Sądzę, że w tym gorzkim sformułowaniu j est dużo racj i. Zarówno dla medycyny jutra, jak i dla medycyny dnia dzisiejszego jest rzeczą niezbędną, by student medycyny mógł jak najprędzej zapoznać się z podstawami koncepcji […]

SUKCESY NAUKOWCÓW

Wystarczy wspomnieć o sukcesach naukowców krakowskich w badaniach nad ekologicznym uwarunkowaniem chorób nowotworowych, szczególnie białaczki. A przecież te bada­nia są ciągle niedoceniane w sensie praktycznym, mimo że głośno o nich za granicą, choć przecież rzucają zupełnie nową wizję zapobie­gania tym chorobom w ogóle, a białaczce w szczególności.Kiedy piszę tę książkę, nie mam jeszcze wyników masowych do­świadczeń […]

SŁUŻBA ZDROWIA

Czy wo­lno zrezygnować z wychowania przyszłych lekarzy w świadomości, że trzeba nam innej niż ta dzisiejsza „służby zdrowia”? Nie chodzi tu tylko o interdyscyplinarność w poszukiwaniu nowych kierunków leczenia czy zapobiegania chorobom. Chodzi o sens moralny wyko­nywania zawodu, który najbardziej ze wszystkich profesji jest zwią­zany z dolą ludzką, a nie tylko z praktyczno-etyczną pragmatyką uniknięcia […]

GŁĘBOKO POJĘTY HUMANIZM

Prof. Aleksandrowicz chciałby, aby przyszły lekarz był nie tylko wykształcony w sztuce medycznej, ale także wychowany w duchu najgłębiej pojętego humanizmu. Tylko tak ukształtowani lekarze będą mogli za swoje uznać zawołanie, iż „nie ma nieuleczalnie cho­rych”. Tylko tacy lekarze przełamawszy sztywne ramy pragmatyki będą mogli każdemu uznanemu według dotychczasowych norm za nieuleczalnie chorego „przywrócić subiektywne […]

WSPÓŁCZESNE NAUKI

Nie ulega bowiem wątpliwości, że nasze współczesne nauki me­dyczne, których osiągnięcia są olbrzymie, a możliwości niewyczer­pane, są dziedziną nauki kostniejącą w ramach narzuconych częś­ciowo przez nią samą, częściowo przez społeczeństwo. Obmyślać się należy, że upór, z jakim prof. Aleksandrowicz głosi konieczność skierowania medycyny na tory interdyscyplinarności, jeśli ma ona osiągnąć wymierne rezultaty w walce z […]

WIELE OPISANYCH SPRAW

Nie tylko dlatego, że tego typu eseisty­ka należy u nas do rzadkości, ale przede wszystkim dlatego, że wszy­stkie poruszane w tej książce problemy i jej przesłanie pozostały na­dal aktualne, tym bardziej aktualne, że – najogólniej mówiąc – w stosunkach między lekarzem a chorym niewiele się zmieniło, a jeśli już się zmieniło, to na gorsze. Wiele ze […]

O DOBRYM SPOŻYTKOWANIU MEDYCYNY

Badania te wskazują, że wielkie wizje, o których na wstępie wspomniałem, nie dadzą się urzeczywistnić bez odpowiedzi na py­tania istotne, choć dotyczące wąskiego zakresu problemów. Ale najpierw trzeba umieć postawić pytania, by otrzymać prawidłowe odpowiedzi. Każda książka prof. Juliana Aleksandrowicza to swego rodzaju ewenement, a cóż dopiero powiedzieć o publikacji, której tytuł brzmi więcej niż zachęcająco: […]